top of page

< 갤러리오 전시안내 >

+전시명 그림그대로 팝업스토어 <아트프린트 展 >

+전시일정 2017. 03. 06(월) - 03. 29(수)

+오프닝 2017. 03. 08(수) 5PM

+참여작가 김기영 김도희 김민정 김선옥

                    김종준 박창환 손경진 신리라

                    아드리안 이덕용 이수미 이재은

                    이향연 호진 젠박

+전시장소 갤러리오

bottom of page